İlköğretim Okullarında Kullanılan Matematik Öğretim Yöntemleri Üzerine

Cahit Pesen, Akın Odabaş, Recep Bindak

ÖZ

Bu çalışmada, ilköğretim okullarında buluş stratejisine yönelik kullanılan öğretim yöntemlerinden yaparak- yaşayarak öğrenme yönteminin, matematik dersinin işlenişinde etkin olarak kullanıldığında başarıyı ne oranda etkilediği araştırılmıştır. Araştırma deneysel olup 1999-2000 öğretim yılında Siirt il merkezindeki üç ayrı ilköğretim okulundan seçilen üçüncü sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmada, test sonuçlarından elde edilen veriler bağımsız t-testi ile analiz edilmiş, anlamlılık düzeyi 0.01 olarak alınmıştır. Sonuç olarak yaparak-yaşayarak öğrenme etkinlikleri ön plana çıkarılarak matematik dersini işleyen sınıfların başarı ortalaması, geleneksel yöntemle dersi işleyen sınıflardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.