Sınıfiçi Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının ve Öğrenme Ortamının Bir Öğretmenin İki Değişik Sınıfında Gösterdiği Farklılıklar

Adem Turanlı, Ali Yıldırım

ÖZ

Bu çalışmada, öğretmenin sınıfiçi davranışlarının, bu davranışlara öğrencilerin verdiği karşılıkların ve oluşan öğrenme ortamının, öğretmenin derse girdiği iki farklı sınıfta farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Erciyes Üniversitesi Hazırlık Sınıfı'nda çalışan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan İngilizce okutmanının dersine girdiği iki gruptaki 40 öğrenci, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak kullanılan "Sınıf Yönetim Anketi" araştırmacı tarafından geliştirilmiş ve geçerliliği denenmiştir. Ayrıca, araştırmacı sınıfları ziyaret ederek, gözlem yoluyla veri toplamaya çalışmıştır. Toplanan veriler, t-testi ve içerik çözümlemesi yoluyla incelenmiştir. Bulgular, öğretmen davranışlarının ve öğrenme ortamının iki sınıfta anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermiştir. Yapılan t-testi, öğrenci davranışlarının, iki grupta farklılaştığına işaret etmemekle beraber, gözlem yoluyla elde edilen bulgular, bazı öğrenci davranışlarında önemli farklılıkların olduğunu göstermiştir. Son olarak, bulgular literatür eşliğinde tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Sınıfiçi öğretmen ve öğrenci davranışları, öğrenme ortamı, sınıf yönetimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.