Stajyer Öğretmenlerin Sosyalleşme Sürecinde Okul Yöneticilerinden Beklentileri

Habib Özgan

ÖZ

Bu araştırma, ilköğretim okullarında görev yapan stajyer öğretmenlerin sosyalleşme sürecinde okul yöneticilerinden beklentilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, yöneticilere stajyer öğretmenleri, sosyalleştirilmesi sürecinde neler yapılması gerektiği konusunda bilgi vermesi açısından önemlidir. Araştırma, tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmaya Gaziantep il merkezinde 2008–2009 eğitim-öğretim yılında göreve başlamış 41 stajyer öğretmen katılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Veriler, nitel veri analiz programıyla (NVivo8) analiz edilmiştir. Araştırmada, stajyer öğretmenlerin okul yöneticilerinden sırasıyla görevleri, okulun durumu, duyuşsal, okulun işleyişi, çevre, kişilerarası ilişkiler ve sosyal aktiviteler konularında beklentileri olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, ilgili araştırmalar ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyalleşme, stajyer öğretmenler, okul yöneticileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.