Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarının Öğretmen ve Öğretmen Adaylarınca Değerlendirilmesi

Gürbüz Ocak

ÖZ

Bu çalışmada öğretmenlerin derslerinde yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma becerileri ve bu becerilerin öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilerek,bu değerlendirmelerin öğretmenlerin çalışma yılı, sınıf mevcudu ve öğretim düzeyinin ortaketkisine bağlı olarak değişip değişmediği betimsel olarak araştırılmıştır. Çalışma grubunu, farklıbranşlarda 137 öğretmen ve 281 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veriler, öğretmenlereuygulanan “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği (YÖO)” ve bilgi formu ile toplanmıştır.Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirliğine yönelik olarak yapılan analizler sonucundaölçeğin toplam Cronbach Alfa (ά) değeri. 95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarının içtutarlılığı ise .78 ile .90 arasında değişmektedir. Öğretmen ve öğretmen adaylarının “YÖO”yailişkin görüşleri arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (p<.05).

ANAHTAR KELİMELER

Yapılandırmacı öğrenme, Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.