"İnsan Kaynağı Geliştirme Uzmanı Yeterlikleri Ölçeği" nin Geliştirilmesi

Bekir Özer

ÖZ

Bu çalışmada, hizmet ve mal üreten örgütlerde insan kaynaklarının sürekli olarak eğitilip geliştirilmesinden sorumlu olan insan kaynağı geliştirme (İKG) uzmanlarının sahip olmaları gereken yeterlikler belirlenerek bu yeterlikleri ölçmeye yarayan bir ölçek geliştirilmiştir. Bu amaçla, ilgili çalışmalar gözden geçirilmiş, alanda çalışan öğretim üyeleri ile İKG uzmanlarının görüşleri alınmış ve ayrıca hazırlanan ölçek çeşitli kurumlarda görev yapan 78 İKG uzmanına uygulanmıştır. Uzman görüşlerine dayalı olarak, Türkiye’de İKG uzmanının sahip olması gerekli 36 yeterlik belirlenmiştir. Bu 36 yeterlikten oluşturulan ölçeğin iç tutadık sınamasında Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .95 bulunmuştur. Yeterliklerin belirlenmesinde alman uzman görüşleri, ölçeğin kapsam geçerliği için yeterli ve geçerli sayılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği sınaması için yapılan faktör çözümlemesi sonunda da, faktör yüklerinin oldukça yüksek olduğu ve ölçekteki maddelerin beş faktörde toplandığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgulardan ölçeğin güvenirlik ve geçerliğe sahip bir araç olduğu, Türkiye’de iKG uzmanlarının yeterliklerini ölçüp değerlendirmede -özellikle kendi kendini değerlendirmede- kullanılabilecek nitelikte bir ölçek olduğu ortaya çıkmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.