Başarı Yönelimlerindeki Cinsiyet Farklılıklarının Akademik Seçim ve Edinimlere Dönük Etkileri

Ruhi Köse

ÖZ

Araştırma bulguları, kız ve erkek çocuklarının benlik ve çevre tasarım düzeyleri arasında, kız çocuklar için olumsuzluk ifade eden, önemli farklılıklar olduğunu, toplumda egemen olan cinsiyetçi kültür ve iş bölümünden kaynaklanan olumsuz yöndeki bu farklılıkların, kız çocuklarında bir tür kendine güvensizliğe ve dolayısıyla da akademik beklenti, yönelim ve erişi düzeylerinin düşmesine yol açtığını göstermektedir. Okul öncesi dönemde ve ilkokul yıllarında, sözel ve sayısal alanlarda erkeklere eşit, hatta onlardan daha yüksek, başarı düzeylerine sahip olan kız çocuklarının, genel anlamda kendi benliklerine, daha dar anlamda ise kendi entellektüel beceri düzeylerine dönük bu güven eksikliğini nasıl geliştirdikleri, bu olguya neden olabilecek psikolojik ve toplumsal faktörler, ve söz konusu olgunun, kız çocuklarının daha sonraki entellektüel ve akademik yönelimleri ile yetişkin birer kadın olarak onların bireysel ve toplumsal edinimleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi, kadınların erkeklerle eşit sorumluluklar paylaştıkları bir dünyanın yaratılmasında artan bir önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, benlik tasarımı, akademik yönelim ve entellektüel başarı arasındaki ilişkileri temel alan genel psikolojik varsayımlardan yola çıkılarak, toplumsallaştırma ve eğitim süreçlerine egemen olan cinsiyetçi tutum ve davranışların önemi üzerinde duruldu, ve daha sonra, bu tutum ve davranışların en somut örneğini oluşturan öğretmen-öğrenci ilişkilerindeki cinsiyet ayrımcılığının sözel ve sayısal alanların entellektüel özellikleri ile etkileşimleri aydınlatılmaya çalışıldı. Ve son olarak, tüm bu etkileşim zincirinin nihai halkalarını oluşturan, kız ve erkek çocukların akademik beklenti, başarı ve erişilen ile akademik ve mesleki seçimleri arasındaki farklılıklar açıklanmaya çalışıldı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.