Cinsiyet ve Kırsal - Kentsel Kesim Farklılıkların Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi

Gaye Tuncer, Ceren Tekkaya, Semra Sungur, Hamide Ertepınar

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, cinsiyet ve kırsal - kentsel kesim farklılıklarının 6. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını nasıl etkilediğini incelemektir. Çalışmada 65 kız, 70 erkek olmak üzere, 135 öğrenci yer almıştır. Öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının ölçülmesi amacı ile 45 soru ve dört boyuttan oluşan Likert türü bir ölçek kullanılmıştır. Söz konusu boyutlar, çevresel sorunlarla ilgili tutum, sorunların çözümü ile ilgili tutum, kişisel sorumluluklarla ilgili tutum ve ulusal çevre sorunları ile ilgili tutumdur. MANOVA sonuçları, bölgesel farklılıkların 4 boyut üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiştir. ANOVA sonucunda, kentsel alanlarda yaşayan öğrencilerin tutumlarının daha olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, cinsiyet farkının öğrencilerin çevresel tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Çevresel tutum, cinsiyet, kırsal ve kentsel alanlar

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.