Öğretmen Yetiştirmede Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Gelecekten Beklentiler

Nuriye Semerci, Ali Çerçi

ÖZ

Daha nitelikli öğretmen yetiştirmek, karşılaşılan sorunların daha etkili bir çözümünü sağlamak amacıyla 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğretmen eğitiminde yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Yeniden yapılanmada ortaöğretim alan öğretmenliği için getirilen tezsiz yüksek lisans uygulaması lisans eğitiminin üzerine (3+1,5; 4+1,5) 1,5 yılı kapsayan bir programdır. Bu çalışmada, tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin program ile ilgili görüşleri ve gelecekten beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tezsiz yüksek lisans programına devam eden 162 öğrenci oluşturmaktadır. Evrenin tümü örneklem olarak alınmıştır. Verileri toplamak amacıyla uzman görüşlerine dayanılarak hazırlanan beş açık uçlu görüşme sorusu kullanılmıştır. Toplanan veriler niteliksel araştırmalarda kullanılan betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada, TYLP’nin amacının öğrenciler tarafından nitelikli öğretmen yetiştirmek olarak algılandığı, öğrencilerin programa öğretmen olmada önşart olduğu için katıldıkları, yeni bilgi ve beceriler kazanarak öğretmenlik mesleğini daha nitelikli yapmada kendilerine yarar sağlayacağı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Tezsiz yüksek lisans, öğretmenlik mesleği, öğretmen yetiştirme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.