Teftiş Sürecindeki Geribildirimlere Göre Teftişin Öğrenen Örgüt Kültürüne Katkılarının Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi

Nurhayat Özdayı, Şafak Özcan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, okullardaki teftiş sürecindeki geribildirimlere göre, teftişin öğrenen örgüt kültürüne katkılarının öğretmen görüşlerine dayandırılarak değerlendirilmesidir. Bu amaçla, 2001-2002 eğitim- öğretim yılında İstanbul lli'nde genel liselerde görev yapan 285 öğretmenin teftiş sürecine ilişkin görüşlerine başvurulmuştur. Veri toplama aracı, Senge’nin “Öğrenen Örgüt”leri oluşturan beş disiplin tanımlamasından hareket ederek geliştirilmiştir. 26 madde olarak düzenlenen anket formu 5’li Likert tipi ölçek biçiminde düzenlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenler, rastlantısal örneklem yoluyla seçilmiştir. Ölçme aracının güvenirliği, Cronbach Alpha tekniği ile saptanarak, güvenirlik katsayısı ,93 olarak bulunmuştur. İstatistiksel çözümlemeler SPSS paket programında yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin teftiş sürecindeki geribildirimlerine ilişkin görüşleri, “zihinsel model, kişisel motivasyon, paylaşılan vizyon, sistem düşüncesi ve takım ruhu ” faktör alt boyutlarında toplanmıştır. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin mesleki deneyim ve mezuniyet durumları ile faktör alt boyudan arasında anlamlı farklılıklara olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Müfettiş, teftiş, değerlendirme, öğrenme, öğrenen örgütler, geribildirim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.