İki Farklı Meslek Grubundaki Bireylerin Öğrenme Stili Tercihlerinin İncelenmesi

Altay Eren

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, doktorlar ve meslek dersleri öğretmenlerinin öğrenme stili tercihlerinin tespit edilerek aralarındaki farklılığın incelenmesi ve öğrenmeyi kavramsallaştırmada kullandıktan ortak ifadelerin belirlenmesidir. Bu amaçla, Merkez İzzet Baysal Anadolu Teknik Lisesi (N=29), İzzet Baysal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (N=19), Bolu Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi’nde (N=30) çalışan öğretmenler (N=78) ve İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi (N=19), İzzet Baysal Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi (N=7) ve A.l.B.Ü. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’nde (N=8) çalışan doktorların (N=34) öğrenme stili tercihlerine ilişkin veriler Öğrenme Biçimi Tercihleri Envanteri’yle (ÖBTE) elde edilmiştir. Öğrenme stili tercihleri arasındaki farklılıklara ise bağımsız t testi aracılığıyla bakılmış ve iki grubun öğrenme stili tercihleri arasında p < 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Diğer taraftan, doktorlar ve meslek dersleri öğretmenlerinin öğrenmeye ilişkin kavramsallaştırmalarında bazı farklılıklara da rastlanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme stili tercihleri, meslek

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.