3 Boyutlu Eğitim Yazılımı Geliştirme Sürecinde Başarma Amacı Yönelimleri, İşbirliğine Yönelik Algılar, Takım Çalışmasına Karşı Tutumlar ve Not Ortalaması Arasındaki İlişkiler

Zahide Yıldırım

ÖZ

Bu araştırmanın amacı 3 boyutlu eğitim yazılımı geliştirme sürecinde öğrencilerin başarma amacı yönelimleri, takım çalışmasına karşı tutumları ile takım arkadaşlarının işbirliği davranışlarına yönelik algıları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden 2003 yılı bahar döneminde Eğitim Yazılımı Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme dersine katılan 33 erkek ve 15 bayan olmak üzere toplam 48 öğrenci katılmıştır. Araştırma 14 hafta sürmüştür. Araştırma süresince öğrenciler takımlar halinde çalışmışlar ve Active World 3.3 yazılımını kullanarak hızlı ilk örnekleme yaklaşımı ile 3 boyutlu öğrenme ortamı geliştirmişlerdir. Çalışmanın sonunda öğrencilerin demografik özellikleri, başarma amacı yönelimleri, takım çalışmasına karşı tutumları ve takım akadaşlarının işbirliği davranışlarına yönelik algılar hakkında bilgi toplamak amacıyla dört bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Veriler betimleyici ve tahmine yönelik istatistiki yöntemlerle çözümlenmiştir. Bulgular öğrencilerin başarma amacı yönelimleri ve takım çalışmasına karşı tutumları arasında bir ilişki olmadığını, ancak öğrencilerin takım çalışmasına karşı tutumları ile takım arkadaşlarının işbirliği davranışlarına yönelik algılan arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin takım arkadaşlarının işbirliği davranışlarına yönelik algılarından katkıda bulunma, tartışma ve dinleme, ve takım işleyişine yönelik katkıları arasında, tam öğrenme ve benlik yönelimleri arasında anlamlı düzeyde olumlu ilişki bulunurken genel not ortalaması ile çalışmaktan kaçınma yönelimi arasında anlamlı düzeyde negatif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Son olarak erkek öğrencilerin çalışmaktan kaçınma yönelimlerinin kız öğrencilerden anlamlı düzeyde daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Proje tabanlı öğrenme, işbirliği, Başarma amacı yönelimleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.