Sinir Sistemi Konusunun Kavram Çarkı ile Öğretimi

Nihat Doğan Bora, Jale Çakıroğlu, Ceren Tekkaya

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, kavram çarkının, lise ikinci sınıf öğrencilerinin sinir sistemi konusunu anlamalarına etkisini, geleneksel öğretim yöntemiyle karşılaştırarak incelemektir. Araştırma aynı öğretmenin iki ayrı sınıfından toplam 60 öğrenci ile yapılmıştır. Öğrencilerin konu hakkındaki bilgileri Sinir Sistemi Başarı Testi ile ölçülmüştür. Bu test, deney ve kontrol olarak ikiye ayrılan gruplara öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Deney grubundaki öğrenciler (n=30) dersi geleneksel öğretim ile birlikte kavram çarkı kullanarak işlerken, kontrol grubunda (n=30) sadece geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin biyoloji dersine yönelik tutumları da incelenmiştir. Veriler çift yönlü kovaryans analizi kullanılarak hesaplanmış, öğrencilerin biyoloji dersine yönelik tutumları ve öntest puanlan ortak değişken olarak atanmıştır. Deney grubundaki öğrencilerin, kontrol grubundaki öğrencilere göre daha iyi bir performans gösterdiği saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Kavram çarkı, biyoloji eğitimi, anlamlı öğrenme, sinir sistemi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.