Lise Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnançları

Özge Mert, Safure Bulut

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin matematik hakkındaki inançlarını araştırmaktır. Çalışma, Ankara’ daki 425 10. sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür.. Ölçme aracı olarak “Matematik Hakkındaki İnançlar Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışmanın hipotezleri 0.05 anlamlılık düzeyinde varyans analizi kullanılarak test edilmiştir. Çalışmanın sonuçları şunları göstermiştir: 1. Matematik ile ilgili inançları açısından farklı liselerde okuyan öğrencilerin ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 2. Farklı matematik başarı seviyesine sahip lise öğrencilerinin matematik ile ilgili inançları açısından ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 3. Matematik ile ilgili inançları açısından kız ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

İnançlar, matematik hakkındaki inançlar, cinsiyet, lise öğrencileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.