Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Öğrencilerinin Öğrenme Stili Profillerine Yönelik Betimsel Bir Çalışma

Berna Arslan, Meral Aksu

ÖZ

Tarama türündeki bu çalışmada mühendislik öğrencilerinin öğrenme stilleri ve cinsiyet ve bölümlerine göre öğrenme stillerindeki farklılık incelenmiştir. Mühendislik öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemek için Felder-Soloman tarafından mühendislik öğrencileri için geliştirilen Öğrenme Stilleri Index’i (ÖSI) Türkçe’ye uyarlanmış ve 400 ODTÜ mühendislik öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Öğrencilerin ÖSI’den elde ettikleri 4 öğrenme stilindeki tercihlerinin cinsiyet ve bölüm faktörlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ki-kare testi uygulanmıştır. Sonuçlar, mühendislik öğrencilerinin genel olarak aktif, duyusal, görsel, bütünsel öğrenenler olduğunu ortaya koymuştur. Yansıtıcı, sezgisel, sözel ve ardışık öğrenenlerin sayısının ise daha az olduğu görülmüştür. Ki kare sonuçları 4 öğrenme stilinde de cinsiyet ve bölüm bakımından mühendislik öğrencileri arasında anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme Stilleri, Öğrenme Stilleri İndexi, mühendislik eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.