Öğrenme ve Ders Çalışma Yaklaşımları Envanteri’nin Uyarlanması ve İlgili Yapılarla İlişkisinin İncelenmesi

Nursel Topkaya, Barış Yaka, Tuncay Öğretmen

ÖZ

Bu araştırmanın amaçları, a) Öğrenme ve Ders Çalışma Yaklaşımları Envanteri’nin (ÖDYEKısa Form) Türkiye’deki üniversite öğrencileri için geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarını yapmak, b) epistemolojik inançlar, özyeterlilik inançları ve öğrenme ve ders çalışma yaklaşımları ile akademik başarı arasındaki ilişkileri modellemektir. Araştırmanın ilk amacı için Ege Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 537 öğrenciden, ikinci amacı için ise 630 farklı öğrenciden veri toplanmıştır. Envanterin yapı geçerliliğini test etmek için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre kurulan beş faktörden ve toplam 18 maddeden oluşan modelin model veri uyumunun yüksek olduğu belirlenmiştir. Envanterin test-tekrar test güvenilirliğinin yüksek olduğu ( r= 0.82) belirlenmiştir. Path analizi sonucunda, öğrenme ve ders çalışma yaklaşımlarının epistemolojik inançlar ile akademik başarı arasındaki yapısal ilişkide aracı bir değişken olduğu, benzer biçimde, öğrenme ve ders çalışma yaklaşımlarının özyeterlilik inançları ile akademik başarı arasındaki yapısal ilişkide aracı olduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme ve ders çalışma yaklaşımı, epistemolojik inançlar, özyeterlilik ve akademik başarı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.