Bir Okul Geliştirme Modeli Olarak Laboratuvar Okulları Uygulamasının Değerlendirilmesi

Burhanettin Dönmez

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticileri ve öğretmenlerin algılarına göre MLO uygulamasını değerlendirmektir. Araştırma, Malatya İli merkezinde bulunan 11 MLO’da (7 ilköğretim okulu, 4 lise) görev yapan okul yöneticisi ve öğretmenlerden elde edilen verilere dayalı olarak yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket kullanılmıştır.Verilerin değerlendirilmesinde frekans, aritmetik ortalama ve standart sapmalara göre tablolar oluşturulmuş, cinsiyet, görev türü ve kıdem değişkenlerine göre karşılaştırmalar yapılırken, varyans analizi ve t-testi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, proje kapsamında MLO’lara bazı teknik olanaklar sağlandığını, fakat personel niteliklerinin yeterince geliştirilmediğini göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Okul geliştirme, müfredat laboratuvar okulu

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.