Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Durum Çalışması

Ceren Tekkaya, Jale Çakıroğlu, Özlem Özkan

ÖZ

Bu çalışmanın amaçları, fen bilgisi aday öğretmenlerin fen bilgisi kavramlannı anlama düzeyini, biyoloji, fizik ve kimya dersi ile fen öğretimine yönelik tutumlarını ve özyeterlilik inançlarını araştırmaktır. Çalışmaya fen bilgisi öğretmenliği programı ikinci sınıfında okuyan 85 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, ‘Fen Kavram Testi’, ‘Fen Öğretimi Özyeterlilik İnanç Ölçeği’, ‘Fen Öğretimi Tutum Ölçeği', ‘Biyoloji, Fizik ve Kimya Tutum Ölçekleri’ ile açık uçlu sorulara verilen cevaplar kullanılarak elde edilmiştir. Yapılan analizler, fen bilgisi aday öğretmenlerinin fen öğretimine, biyoloji, fizik ve kimya derslerine karşı olumlu tutum geliştirdiklerini ve fen konularda birçok kavram yanılgısına sahip olduklarını göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Özyeterlilik inançları, tutum, fen öğretimi, kavram yanılgıları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.