Veri Yönlendirmeli Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Sözcük Edinimleri Üzerindeki Etkisi

Serkan Çelik, Hafize Keser

ÖZ

Veri Yönlendirmeli Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Sözcük Edinimleri Üzerindeki EtkisiBu araştırma, veri yönlendirmeli öğrenme (VYÖ) yaklaşımı ile çevrimiçi sözlük kullanımı yöntemlerinin yabancı dilde sözcük edinimi boyutunda öğrenci başarısına ve başarısının kalıcılığına etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma yarı deneysel araştırma modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008–2009 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören 68 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın deney gruplarına çevrimiçi öğrenme ortamı üzerinden eğitim verilmiştir. Veriler, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan, sözcük bilgisi ölçeği ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, kovaryans ve tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, veri yönlendirmeli öğrenme yaklaşımıyla öğrenim gören öğrencilerin akademik sözcükleri edinimleri bağlamında çevrimiçi sözlük kullanan öğrenci grubuna kıyasla daha başarılı oldukları saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Bilgisayar destekli dil öğrenimi, veri yönlendirmeli öğrenme, derlem dilbilim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.