Dil Öğrenme Stratejileri ve Yabancı Dil Başarısı

Mustafa Zülküf Altan

ÖZ

Bu makale dil öğrenme stratejileri ve yabancı dil başarısı arasındaki ilişkiyi a raştırm ak tad ır. öğrenme stratejileri, Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri (SILL, 7.0 ESIVEFL versiyonu) kullanılarak tespit edilirken, yabancı dil başarısı, İngilizce Öğretmenliği Bölümü hazırlık sınıfına devam eden 21 öğrencinin dönem arası sınavlarının ortalaması alınarak tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçlan: (1) Dil öğrenme stratejileri ile yabancı dil öğrenme başarısı arasındaki ilişki doğrusaldır, (2) envanterdeki kategoriler içinde, sadece “bulunmayan bilgiyi kompanse etme" ve dil öğrenme stratejileri toplamı belirgin olarak yabancı dil başarısı ile anlamlı bir ilişki içerisindedir, (3) kategoriler içinde, sadece “bulunmayan bilgiyi kompanse etme”, başarı notlarındaki toplam varyasyonun %21'ini oluşturarak yabancı dil başarısını tahmin etmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Dil öğrenme stratejileri, yabancı dil başansı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.