Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin Analizi

Sevim Öztürk, Hasan Demirtaş, İ. Bakır Arabacı

ÖZ

İlköğretim müfettişlerinin çalışma usul ve esasları ile teftiş kurulunun yapısı, işleyişi ve işlevlerini düzenleyen yasal dayanak “MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği” dir. 13 Ağustos 1999 tarihinde yürürlüğe giren bu yönetmelik, önceki yönetmeliğe göre birçok değişiklik getirmiştir. Bu araştırımda, MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’nin, yürürlükten kalkan 27 Ekim 1990 tarihli “MEB İlköğretim Müfettişleri Kumlu Yönetmeliği” ile bir karşılaştırmasını yaparak getirdiği değişiklikleri belirlemek, yeni yönetmelik hakkında müfettişlerin görüşleri ışığında bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Hazırlanan veri toplama aracı Türkiye genelinde görev yapan ve 2000 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye’nin her ilinden gelerek Isparta’da düzenlenen hizmetiçi eğitim kursuna katılan 300 ilköğretim müfetüşine uygulanmıştır. Veriler “SPSS for Windows” paket istatistik programı ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre, ilköğretim müfettişlerinin, yönetmeliğin “seçilme koşullan” ile ilgili getirdiği değişikliklerden bazılanm benimserken çoğunu benimsemedikleri, “yetiştirme” ile ilgili maddelere “orta” düzeyde, “görev alanları ile ilgili maddelere ise “kısmen” ve “çok” düzeylerinde katıldıktan saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yönetmelik, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı, yeterlik sınavı, görev alanı, yetki, hizmet bölgeleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.