Eğitim Yöneticilerinin Değişen Rolleri

Mehmet Korkmaz

ÖZ

Bu araştırmanın amacı genel liselerde görev yapan okul yöneticilerinin değişen rol davranışlarını tespit etmektir. Okul yöneticilerinin değişen rol davranışları dokuz kategoride toplanmıştır. Okul yöneticilerinin değişen rol davranışlarına ilişkin öğretmen algılarının görev türü, cinsiyet, mesleki kıdem ve öğrenim durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı 232 öğretmen ve 51 yöneticiye uygulanmıştır. Araştırma sonuçlan, okul yöneticilerinin değişen rol davranışlarına ilişkin öğretmen algılarının görev türüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte cinsiyet, mesleki kıdem ve öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık bulunamamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim düzeyi, değişen rol davranışları, yöneticiler, öğretmenler

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.