Geleceğin Öğretim Elemanlarının Öğretimde Planlama, Etkili Öğretim ve Değerlendirmeyle İlgili İhtiyaçları: Bir Örnek Olay Çalışması

Nil Akpınar Wilsing, Fersun Paykoç

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlilerinin öğretimde planlama, etkili öğretim, değerlendirme ve akademik ortamda kendilerini geliştirmeye ilişkin duyarlık düzeyini arttırmadaki ihtiyaçlarını değerlendirmektir. Bu çalışmaya 2001-2002 Akademik Yılı Sonbahar Dönemi’nde ilgili dersi alan bütün araştırma görevlileri, dersin öğretim üyesi ve asistanı katılmışlardır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemleri kullanılmış ve veriler, temaların kodlanmasını, kategorilere ayrılmasını ve genel boyutların belirlenmesini kapsayan içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları, geleceğin öğretim elemanlarının ders planı hazırlama, sınıf dinamiği ve değerlendirmeyle ilgili olarak konu ağırlıklı yaklaşıma ve akademik bir ortamda kendilerini geliştirmek için sadece alana yönelik bilgiyi arttırmanın yeterli olduğu inancına sahip olduklarını ortaya koymuştur. Sonuç olarak, söz konusu programın hedefleri her ne kadar ihtiyaçlara yönelik olsa da daha iyi sonuçlar elde etmek için pratikte bazı yeni uygulamalara gereksinim duyulmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Akademik elemanları geliştirme programları, ihtiyaç analizi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.