Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki ilişkiler

Nergüz Bozkurt

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin depresyon ve kaygı düzeyleri ile bazı değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek ve öğrencilerin depresyon ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklerini DEÜ Buca Eğilim Fakültesi’nin değişik bölümlerinde okuyan 363 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerin 245’i kız ve 118’i erkektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Beck Depresyon Envanteri” ve “Sürekli Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bulgularında, kız öğrencilerin kaygı düzeyleri erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin depresyon düzeylerinde, ailelerinin sosyo ekonomik durumuna, anne ve babalarının tutumlarına, ana-babalarının başarı durumlarını algılamalarına, okudukları alanın isledikleri alan olup olmadığına, alanları ile ilgili doyum düzeylerine ve psikolojik danışına hizmetinden yararlanma alanlarına göre anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Öğrencilerin depresyon düzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında pozitif yönde, sürekli kaygı düzeyleri ile yaşları arasında ise negatif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Depresyon, kaygı, üniversite öğrencileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.