Standart ve SOLO Taksonomisine Dayalı Rubrikler ile Puanlanan Açık Uçlu Matematik Sorularında Puanlayıcı Katılığı ve Cömertliğinin İncelenmesi

Bayram Çetin, Mustafa İlhan

ÖZ

Bu araştırmada, standart ve SOLO taksonomisine dayalı rubrikler ile puanlanan açık uçlu matematik sorularında puanlayıcı katılığı ve cömertliğinin çok yüzeyli Rasch modeli ile incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın veri kaynağını, sekizinci sınıfa devam eden 104 öğrencinin araştırmacılar tarafından geliştirilen matematik başarı testindeki açık uçlu sorulara verdiği cevaplar oluşturmuştur. Araştırmada puanlayıcı olarak görev alan yedi matematik öğretmeni ise çalışmanın katılımcıları olarak belirlenmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında, standart ve SOLO taksonomisine dayalı rubrikler kullanılmıştır. Verilerin toplanması birkaç aşamada gerçekleşmiştir. İlk aşamada açık uçlu sorulardan oluşan matematik başarı testi öğrencilere uygulanarak, puanlayıcıların değerlendirme yapacakları dokümanlar elde edilmiştir. Daha sonra puanlayıcılar, öğrencilerin açık uçlu matematik sorularına verdikleri cevapları standart rubrik kullanarak puanlamışlardır. Bu işlemin ardından SOLO taksonomisine dayalı rubrikler kullanılarak yapılan puanlamalara geçilmiştir. Açık uçlu matematik sorularına verilen cevapların standart ve SOLO taksonomisine dayalı rubrikler kullanılarak puanlanmasıyla elde edilen veriler çok yüzeyli Rasch modeline göre analiz edilmiştir. Araştırmada; standart rubrikler kullanılarak yapılan puanlamalarda; puanlayıcılar arası uyumun düşük olduğu ve katılık/cömertlikleri yönüyle puanlayıcılar arasında anlamlı fark bulunduğu belirlenmiştir. SOLO taksonomisine dayalı rubriklerden yararlanılarak yapılan puanlamalarda ise puanlayıcılar arası uyumun yüksek olduğu ve puanlayıcıların benzer katılık/cömertlikte puanlama yaptıkları saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Açık uçlu sorular, Puanlayıcı katılığı ve cömertliği, Rubrik, SOLO taksonomisi, Çok yüzeyli Rasch modeli


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.5082

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.