Ortaöğretim Fen ve Matematik Ders Kitaplarının Eğitimsel Tasarımının Değerlendirilmesi

Uygur Kanlı, Rahmi Yağbasan

ÖZ

Bu araştırmada, ortaöğretim fen ve matematik ders kitaplarının sahip olması gereken eğitimsel kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterlere göre ders kitaplarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirlenmeye çalışılan kriterler. Amerikan Bilimi İlerletme Kurulu (American Association for the Advancement of Science-A.A.A.S.) tarafından hazırlanan Proje-2061’den uyarlanmıştır. Bu kriterlere göre hazırlanan likert tipi bir anket formu 15 farklı lisede görev yapan fizik, matematik, kimya ve biyoloji branşında 106 öğretmene uygulanmıştır. Uygulanan bu anketin alfa güvenirlik katsayısı 0,82 bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, yedi ana eğitimsel kategori belirlenmiş ve bu kategorilere ait kriterleri ders kitaplarının yeterli düzeyde taşımadığı tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Fen ve matematik öğretimi, ders kitapları, eğitimsel tasarım

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.