Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Tercih Ettikleri Öğrenme Stillerinin Biyoloji Başarılarına Etkisi

Şule Özkan, Semra Sungur, Ceren Tekkaya

ÖZ

Bu çalışmanın amacı tercih edilen öğrenme stillerinin lise 2. sınıf öğrencilerinin biyoloji başarısına olan etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda 980 lise 2. sınıf öğrencisine Öğrenme Stilleri Envanteri ve Biyoloji Başarı Testi uygulanmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonuçlan öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme stilleri ile biyoloji başarıları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Aynca, özümseyen öğrenme stiline sahip öğrenciler, aynştıran, değiştiren ve yerleştiren öğrenme stilene sahip olan öğrencilere göre daha başanlı bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme stilleri, biyoloji başarısı, lise öğrencileri.ory

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.