Birleştirme II Tekniği ile Oluşturulan işbirliğine Dayalı Öğrenme Ortamının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi: Kartal Mesleki Eğitim Merkezi’nde Bir Durum Çalışması

Süleyman Avcı, Seval Fer

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Birleştirme II Tekniği’yle oluşturulan işbirliğine dayalı öğrenme ortamının öğrenciler üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Araştırma, doğal ortamda, nitel (örnek olay teori testi) ve nicel araştırma yaklaşımı birlikte kullanılarak uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kartal Mesleki Eğitim Merkezi Tesviye Bölümü’nün Sağlık Eğitimi Programı kapsamında ‘Kanamalarda İlkyardım' kursunu alan 34 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın nitel boyutunda, görüşme ve gözlemle elde edilen veriler, yapılandırılmış raporlama yöntemiyle analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda, ön-test ve son-test ile elde edilen veriler, bağımlı gruplar t testi ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Birleştirme II Tekniği’yle oluşturulan işbirliğine dayalı öğrenme ortamının, önhazırlık süreci hariç, öğrenciler üzerinde olumlu etkisinin olduğu sonucuna varılabilir.

ANAHTAR KELİMELER

İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi, Birleştirme II Tekniği, çalışan çocuk eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.