Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mustafa Akdağ, Mehmet Karahan

ÖZ

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin, internet kullanımına ilişkin görüş ve eğilimleri ile bilgi okuryazarlık becerilerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2000-2001 öğretim yılı bahar döneminin son iki haftasında İnönü Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 362 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket ve başarı testi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ki-kare, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, üniversite öğrencilerinin interneti daha çok araştırma yaptıktan konularda bilgi elde etme ve gazete/magazin türü haberleri takip etmede kullandıkları görülmüştür. Aynca, öğrencilerin bilgi okuryazarlık düzeylerinin, öğrenim gördükleri fakültelere göre farklılaşmadığı, buna karşılık, üniversite öncesi internetle ilgili ders/kurs alma durumlanna ve interneti kullanma sıklıklarına göre yapılan karşılaştırmalarda ise anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Internet kullanımı, bilgi okuryazarlığı, sayısal bilgiler, veritabanlan

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.