Çok Zekâ Kuramı’na Göre Bütünleştirilmiş Etkinliklerin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi

Neşe Işık Tertemiz

ÖZ

Öğretimde bir program deseni seçmek, “Bu deseni alıyorum” demek kadar basit değildir. Ülkemizde ilköğretimin l. kademesinde yıllık planlar oluşturulurken öğretmenlerin zihinlerini en çok yoran somlardan birisi, farklı öğretim programlarındaki hedef ve davranışların, mihver derslerin (Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler) ünitelerine nasıl bölüştürüleceği ve birbirini tamamlayıcı olmalarının nasıl sağlanacağıdır. Bu çalışmada ilköğretim 2. sınıf “Taşıtlar ve Trafik“ ünitesi tema olarak alınmış olup ünite süresince ele alınacak Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik dersleriyle ilgili hedef ve davranışlar Çoklu Zekâ Kuramı’na göre bütünleştirilmeye çalışılmış, dersler bu amaçla düzenlenen çalışma yaprakları, gezi, gözlem ve proje çalışması ile desteklenmiş ve uygulamanın bu üç dersteki öğrenci başarısına ve öğrenilenlerin kalıcılığa etkisi araştınlmıştır. Bu çalışma deneysel olup üç farklı öğretim programındaki hedef ve davranışların bir tema etrafında ve Çoklu Zekâ Kuramı çerçevesinde bütünleştirildiği bir çalışmadır.

ANAHTAR KELİMELER

Bütünleştirilmiş program, tematik yaklaşım, Çoklu Zekâ Kuramı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.