Cinsiyetin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Öğrenen Örgüt Algıları Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Fatma Kalkan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, cinsiyetin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin öğrenen örgüt algıları üzerindeki etkisini ortaya koyan çalışmaların etki büyüklüklerinin birleştirilmesi ve elde edilecek etki büyüklüğünün çalışmaların yayın türü, yapıldığı bölge, eğitim kademesi, ölçek hazırlanma, ölçeklerin geçerlilik-güvenirlik durumu ve araştırmacının cinsiyetine göre farklılık gösterip göstermediğinin meta-analiz yöntemiyle araştırılmasıdır. Alanyazın taramasında konu ile ilgili doktora tezi, yüksek lisans tezi, makale ve bildiri türünde 66 araştırmanın yapıldığı belirlenmiştir. Bu araştırmalardan okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin cinsi­yetlerine ilişkin ve kodlama protokolüne uygun verileri içeren 21 çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 3955 erkek ve 3201 kadın olmak üzere 7156 katılımcı oluşturmaktadır. Etki büyüklüğünü belirlemek için standartlaştırılmış ortalamalar farkı hesaplanmıştır. Araştırma sonucuna göre, rastgele etkiler modelinde birleştirme işlemi sonucu erkek okul yöneticileri ve öğretmenler lehine -0,020’lik [-0,087;0,047] bir etki büyüklüğü bulunmuştur. Buna ek olarak, etki büyüklüklerinin yayın türü, araştırmanın yapıldığı bölge, eğitim kademesi, ölçek hazırlanma, ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlik durumu ve araştırmacının cinsiyetine göre farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenen örgütler, Okul yöneticisi, Öğretmen, Meta-analiz


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.5033

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.