PISA 2006 Sonuçlarına Göre Öğretme-Öğrenme Süreci Değişkenlerinin Öğrencilerin Fen Okuryazarlıklarına Etkisi

Şengül Saime Anagün

ÖZ

Bu araştırma, Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA) 2006 kapsamında, Türkiye’de 15 yaş grubu öğrencilerin öğretme-öğrenme süreçlerine ilişkin bazı değişkenlerin, onların fen okuryazarlıkları üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, PISA 2006 Türkiye sınavına katılan 15 yaş grubu 4942 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde, belirlenen yordayıcı değişkenlerin 15 yaş grubu öğrencilerin fen okuryazarlığı düzeylerine etkilerini belirlemek için yapısal eşitlik modeline dayalı bir analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, Türkiye’deki 15 yaş grubu öğrencilerin fen okuryazarlığı düzeyini öğretme-öğrenme süreçleri açısından en fazla etkileyen değişkenin “öğrenmeye ayrılan zaman” olduğunu ortaya koymuştur. Bunu “deneyler” ve “sorgulamaya dayalı öğrenme etkinlikleri” değişkenleri izlemiştir. Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencinin fen öğrenmeye yönelik özbenlik algısının ve tutumlarının fen okuryazarlıkları üzerinde bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

PISA 2006, fen okuryazarlığı, yapısal eşitlik modeli.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.