Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sevgi Turan, Özcan Demirel

ÖZ

Bu çalışmada öğrencilerin probleme dayalı öğrenmeye ilişkin tutumlarını belirleyebilmek için bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Verilerin iki ayrı gruptan toplandığı çalışmaya, ilk grupta dört tıp fakültesinden 761 öğrenci, ikinci grupta bir tıp fakültesinden 810 öğrenci katılmıştır. Çalışmada korelasyonlara dayalı ve alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi tekniği, t testi, Kruskal Wallis varyans analizi, faktör analizi kullanılmış ve Cronbach α katsayısı hesaplanmıştır. Çalışmada ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğu (α= 0,95) ve farklı düzeyde tutuma sahip öğrencileri anlamlı düzeyde ayırtedebildiği saptanmıştır (p<0,001). Faktör analizinde her iki çalışmada da ölçeğin olumlu ve olumsuz maddelerinin iki ayrı boyutta toplandığı, ölçeğin toplam varyansın önemli kısmını (ilk çalışma %61,32, ikinci çalışma %58,87) açıkladığı belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları ölçeğin psikometrik özelliklerinin iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Probleme dayalı öğrenme, tutum düzeyi, ölçek geliştirme, tıp öğrencileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.