Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Güvenirliği ve Geçerliği

Bülent Gürbüz, Settar Koçak, Eddie T.C. Lam

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçcği’nin Türkçe versiyonunun geçerliği ve güvenirliğini test etmektir. Çalışmaya sağlık ve zindelik kulüplerine üye olan 636 kişi katılmıştır. Ölçeğin faktör yapısını incelemede, Doğrulayıcı Faktör Analizi (confirmatory factor analysis) yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, beklenen ve algılanan hizmet modelleri için elde edilen uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeydedir ve algılanan hizmet modeli beklenen hizmet modeline göre biraz daha yüksek kabul edilebilirlik düzeyindedir. Beklenen ve algılanan hizmet modelleri için Bileşik Güvenirlik (Composite Reliability) ve Açıklanan Varyans (Variance Extracted) değerleri de hesaplanmıştır. Analiz sonuçları, hem beklenen hem de algılanan hizmet modelleri için tüm karışık güvenirlik değerlerinin ,70’in üzerinde olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Güvenirlik, geçerlik, hizmet kalitesi, sağlık ve zindelik kulüpleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.