Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

Uğur Serin, Oğuz Serin, Teoman Kesercioğlu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının fen bilimlerine yönelik tutumların belirlemektir. Araştırma örneklemini Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği (n=205) ve Celal Bayar Üniversitesi, Demirci Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği (n=204) Anabilim Dalı’nda öğrenim gören toplam 409 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, Gürdal (1997) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan (.87) "Fen Tutumu Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin çözümlenmesinde tek yönlü varyans çözümlenmesi, t ve Scheffe testleri kullanılmıştır.Bu araştırmanın sonuçları öğretmen adaylarının fen bilimlerine yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarının ilgili bölümde okumaktan ve verilen eğitimden hoşnut olma açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Buna karşın, öğrencilerin fen bilimlerine ilişkin tutumları, üniversite, cinsiyet, bitirilen lise türü, lise mezuniyet derecesi, anne-baba eğitim düzeyi ile diğer demografik özelliklere göre ise anlamlı bir değişim göstermemektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Fen bilimlerine yönelik tutum, öğretmen adayı, ilköğretim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.