Öğretmen Adaylarının Okul Deneyiminin Kazandırdığı Mesleki Yeterliklere İlişkin Algıları

Ali Osman Alakuş

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, farklı üniversitelerin Eğitim Fakültelerindeki Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde okumakta olan öğretmen adaylarının, uygulama yaptıkları okullara göre, Okul Deneyimi uygulamasının kazandırdığı mesleki yeterliklere ilişkin algılarının nasıl olduğunu belirlemektir. Bu çalışma için gerekli olan veriler 22 maddeden oluşan Likert tipi bir ölçekle toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi farklı üniversitelerde okuyan 276 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde ortalama, varyans analizi ve Sheffe Testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, İlköğretim Okulları ile Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde uygulamalara katılan öğretmen adaylarının ortalamaları arasında anlamlı farkın olduğunu ortaya çıkarmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul deneyimi, aday öğretmen, yeterlik, güzel sanatlar

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.