Türk Üniversite Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejileri

Paşa Tevfik Cephe, Ayşegül Amanda Yeşilbursa

ÖZ

Bu çalışmada, Türkiye’de yabancı dil olarak İngilizceyi öğrenen 187 üniversite öğrencisinin kullandığı dil öğrenme stratejileri, Oxford’un (1990) Dil Öğrenme Strateji Envanteri (SILL) uygulanarak ölçülmüştür, ilkönce, kullanım sırasını bulmak için, farklı dil düzeyine sahip iki grup öğrencinin, dil öğrenme stratejilerinden altı kategorinin kullanım ortalamaları hesaplanmıştır. Dil düzeyi açısından anlamlı fark olup olmadığını tespit etmek için, karşılıklı iki grup arasındaki ortalamalar bağımsız t-test kullanarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, benzer çalışmaların aksine, daha düşük dil seviyesine sahip öğrencilerin, daha yüksek dil seviyesine sahip öğrencilerden daha sık bilişötesi stratejileri kullandıktan görülmüştür. Bilişötesi ve telafi stratejilerinin her iki grup tarafından en sık kullanıldığı görülürken, diğer çalışmaların sonuçlarının da gösterdiği gibi duyuşsal stratejilerin en az kullanıldığı tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

SILL, dil öğrenme stratejileri, dil düzeyi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.