Düşünme Stilleri Ölçeğinin Güvenirliği ve Geçerliği, Akademik Başarı ve Öğretmen Adayları Özellikleri

Mustafa Buluş

ÖZ

Bu çalışma ile üç amaca ulaşılmaya çalışılmıştır. Bunlardan birincisi, Stemberg’in zihinsel benlik yönetimi kuramına dayanılarak geliştirilen Düşünme Stilleri Ölçeği’nin (DSÖ) bir grup öğretmen adayı üzerinde geçerliğini araştırmaktır. İkincisi, düşünme stilleri ile akademik başarı ilişkisini incelemektir. Üçüncüsü ise öğretmen adaylarına ilişkin cinsiyet, sınıf, bölüm ve algılanan ebeveyn stilleri gibi özellikler ile düşünme stilleri arasındaki ilişkiyi test etmektir. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çeşitli bölümlerde öğrenim gören 649 birinci (291) ve dördüncü (358) sınıf öğrencisi (245 erkek ve 403 kız) katılmıştır. Çalışma sonuçları, DSÖ’nün Türkiye’de, öğretmen adaylarında düşünme stillerini ölçmede kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir araç olduğunu göstermiştir. Ayrıca, 13 düşünme stilinden sadece ikisinin (anarşik ve muhafazakâr) akademik başarı ile ilişkili (negative) olduğu bulunmuştur. Bunlara ek olarak, araştırmada belirli düşünme stillerinin incelenen öğrenci özellikleri ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu da görülmüştür. Çalışmada, elde edilen bulgular ve doğurguları öğretim, öğrenme ve değerlendirme açısından tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Düşünme stilleri, akademik başarı ve öğretmen adayları özellikleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.