Fen Bilgisi Öğretiminde Etkin Öğrenme Yaklaşımının Bilgi Düzeyi Erişiye Etkisi

Cavide Demirci

ÖZ

Bu araştırmada nicel ve nitel verilerden faydalanılarak Fen Bilgisi öğretiminde etkin öğrenme yaklaşımının bilgi düzeyi erişiye etkisine bakılmıştır. Araştırma Ankara ili Çankaya İlçesi’nde bulunan Seyranbağları İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencilerinden iki grup üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada kontrol gruplu ön test -son test deseni kullanılmıştır. Kontrol grubunda geleneksel öğretim, deney grubunda etkin öğrenme yaklaşımı uygulanmıştır. Araştırmada veriler ön test, son test, açık uçlu öğrenci anketi ile elde edilmiştir. Ünite testi, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular şöyle özetlenebilir: Fen Bilgisi dersinde etkin öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubu arasında, bilgi düzeyi erişi ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Etkin öğrenme, geleneksel öğretim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.