Beyin Etkileme Metodu Destekli Öğretim İle Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlamanın Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması

Alper Kaşkaya

ÖZ

Akıcı okuma ve okuduğunu anlama iyi bir okuyucunun en belirgin özelliğidir. Çalışmada zihinsel veya fiziksel herhangi bir engeli bulunmadığı halde okuma yetersizliği yaşayan öğrencilerin okuma problemlerinin üstesinden gelebilmeleri hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda okuma öğretimi sürecinde Beyin Etkileme Metodu (BEM), öğrencilerin “sık kullanılan kelime” kapasitelerini artırmayı amaçlayan çeşitli etkinliklerle desteklenerek uygulanmıştır. Gerçekleştirilen okuma öğretimi sürecinin okumada kalıcılığa ve anlama üzerine etkisini belirlemek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada zihinsel veya fiziksel herhangi bir engeli bulunmadığı halde okuma yetersizliği yaşadığı tespit edilen iki öğrenci ile çalışılmıştır. Çalışmada eylem araştırması yöntemi benimsenmiştir. Uygulama sürecinde kullanılan yöntemin (BEM) etkililiğini artırmak üzere süreç içerisinde bir takım uyarlamalar yapılmıştır. Böylelikle BEM sürecinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmada öğrencilerin okuma düzeyleri “Yanlış Analiz Envanteri” kullanılarak belirlenmiştir. Süreçte kullanılan metinlerin düzeyi ise “Fog Testi” ile tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerle öğretmenlerle ve velilerle yapılan görüşmeler yoluyla veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; metindeki kelimelerin sık kullanılan kelimeler haline getirilmesi ile gerçekleştirilen “beyin etkileme metodu”nun öğrencilerin akıcı okuma becerileri kazanmalarını sağladığı ve anlama becerilerinin gelişimini ilerlettiği görülmüştür. Bunun yanında araştırmada uygulanan BEM destekli okuma sürecinin öğrencilerin okuma özgüvenleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Akıcı okuma, Okuduğunu anlama, Beyin etkileme metodu, Sık kullanılan kelimeler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4949

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.