İlkokul Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Öğretici Destekli Bir Model (İÖDKKÖM) Önerisi

Gülten Feryal Küçüker, Kıymet Selvi

ÖZ

Bu araştırmada ilkokul 1.-4.sınıf öğrencilerinin kendi kendine öğrenme (KKÖ) becerilerinin geliştirilmesi ve ilkokul 4.sınıflar için öğretici destekli bir kendi kendine öğrenme modelinin (İÖDKKÖM) tasarlanması amaçlanmıştır. Araştırmada eylem araştırması modeli uygulanmıştır. İlkokul 1-4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle yapılan görüşmeler ve sınıflarda gerçekleştirilen gözlemler elde edilen veriler doğrultusunda ilgili sınıf düzeyinde öğrencilerin KKÖ becerileri tanımlanmaya çalışılmıştır. Görüşme ve gözlemlerden elde edilen veriler doğrultusunda, ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin yedi hafta süresince KKÖ’ye hazırlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapılmıştır. Araştırmanın uygulama sürecinde ve sonunda kullanılan veri toplama araçları dersin işlenişi esnasında gerçekleştirilen ses kayıtları, alan notları, araştırmacı günlüğü, öğrenci çalışma kağıtları, geçerlik ve güvenirlik komitesi toplantı kayıtları; KKÖ’ye hazırlık becerileri özdeğerlendirme formu ile sınıf öğretmeni ve öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerdir. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda gerçekleştirilen uygulamaların öğrencilerin KKÖ’ye hazırlık becerilerini kullanmalarını artırdığı görülmüştür. Uygulama sürecinden elde edilen bulgular doğrultusunda İÖDKKÖM geliştirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Kendi kendine öğrenme, İlkokul öğrencileri, Öğrenci velileri, Öğretmen, Kendi kendine öğrenme modeli


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4933

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.