En Yüksek Etki Faktörüne Sahip Eğitim Dergilerindeki Makalelerin İçerik Analizi

Seher Yalçın, Hatice Çiğdem Yavuz, Münevver İlgün Dibek

ÖZ

Bu araştırmacının amacı, 2009-2014 yılları arasında en yüksek beş yıllık etki faktörüne sahip eğitim bilimleri alanındaki uluslararası dergilerde yayımlanan makaleleri, belirlenen ölçütlere göre inceleyerek yıllara göre eğilimlerini belirlemektir. Bu amaçla; makalelerdeki yazar sayısı, yayımlanma süresi, anahtar kelimeler, konu alanı, araştırmanın yapılma ihtiyacı, evren-örneklem/çalışma grubunun büyüklüğü ve özellikleri, veri toplama tekniklerinin/araçlarının özellikleri, verilerin analizinde kullanılan yöntemler/teknikler ve paket programlar ölçüt olarak seçilmiştir. Betimsel içerik analizi modelinde olan araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen “Journal of Educational Psychology”, “Educational Psychologist”, “Educational Researcher” ve “American Education Research Journal” dergilerinde yayımlanan 789 makale incelenmiştir. Verilerin analizinde, içerik analizi kullanılmıştır. Analizler sonucu, en yüksek etki faktörüne sahip eğitim dergilerinde en fazla çalışan konu alanlarının, eğitim psikolojisi, dil becerileri ve matematik olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, bu çalışmaların yapılma ihtiyaçları genellikle alan yazındaki eksiklikler ve kuramsal tartışmadır. Ayrıca, çalışmalar daha çok ilköğretim ve lise öğrencileri ve büyük örneklemler (10000 den büyük) üzerinde yürütülürken; çalışmalarda en fazla başarı testi ve anketlerle veriler toplanmaktadır. Yapılan incelemeler sonucu, verilerin doğasına uygun olarak çok düzeyli modelleme çalışmaları yapıldığı görülmekle birlikte sık kullanılan veri analiz yöntemlerindeki eğilimlerin 1970’lerden günümüze benzer olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, standart veri analiz yöntemlerinden vazgeçilemediğini göstermektedir. İncelenen özellikler çerçevesinde araştırmacılara, çalışılan örneklemlerde heterojenliğin (aile, öğretmen, akran vb.)  sağlanmasına dikkat etmeleri önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim dergileri, Etki faktörü, İçerik analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4868

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.