Öğrenci Algısına Dayalı Olarak Öğretim Elemanlarının Performanslarının Değerlendirilmesi

Hüseyin Gül

ÖZ

Bu araştırmada, öğretim elemanlarının sınıf içi etkinliklerini hangi düzeyde yerine getirdiklerinin, öğrenci algılarına dayalı olarak araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada, öğretim elemanlarının gösterdikleri performansın fakülte, yüksekokul ve enstitüler arasında farklılık gösterip göstermediği test edilmiştir. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeğin 3089 öğrenciye uygulanması ile elde edilmiştir. Ölçeğin α güvenirlik katsayısı .92 olarak bulunmuştur. Bulgular incelendiğinde, pedagojik formasyon derslerinin verildiği birimlerdeki öğrenciler, öğretim elemanlarının performanslarını diğer birimlere göre p<.05 anlamlılık düzeyinde daha yüksek olarak algıladıkları görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretim elemanlarının performansı, eğitimi değerlendirme, okul denetimi, denetim etkinliği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.