Yaratıcı Drama ve Diğer Etkileşimli Öğretim Yöntemleri ile Geleceğin Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

Özgür Ulubey, Fatma Dilek Gözütok

ÖZ

Bu araştırmada yaratıcı drama ve diğer etkileşimli öğretim yöntemleri kullanılarak Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Programının (VDEDP) uygulanması sonucu öğrencilerin akademik başarılarının, demokratik değerlere bağlılıklarının, başarılı öğrencilerin başarılı olma nedenlerinin belirlenmesi ve geleceğin eğitimi için bir program önerisi yapılması amaçlanmıştır. Karma model desenlerinden iç içe deneysel desenin kullanıldığı araştırma, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir ortaokuldaki 80 (Deney: 30; Kontrol 1: 28; Kontrol 2: 22) öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler, “İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Başarı Testi”, “Demokratik Değerlere Bağlılık Ölçeği” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile toplanmış; “Karışık Ölçümler İçin İki Faktörlü Anova”, “Wilcoxon İşaretli Sıralar” ve “Mann Withney U” testleri ile “İçerik Analizi” kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, araştırmacı tarafından yaratıcı drama yöntemi ve diğer etkileşimli öğretim yöntemleri ile zenginleştirilen VDEDP’nin öğrenci başarılarını anlamlı bir şekilde arttırdığı ve öğrencilerde demokratik değerlere yönelik bağlılık oluşturduğu belirlenmiştir. Programın, gelecekte vatandaşlık, demokrasi ve insan hakları derslerinin öğretiminde kullanılması önerilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi programı, Yaratıcı drama, Diğer etkileşimli öğretim yöntemleri, Program değerlendirme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4845

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.