Müzakere ve Arabuluculuk Eğitiminin Ergenlerin Kişiler Arası Problem Çözme Yaklaşımlarına ve Öfkelerine Etkisinin İncelenmesi

Bekir Sezen, Ahmet Bedel

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, müzakere ve arabuluculuk eğitiminin ergenlerin kişiler arası problem çözme yaklaşımlarına ve öfkelerine etkisini araştırmaktır. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmış olup, deneme grubunda 14, kontrol grubunda 14 denek yer almıştır. Veri toplama aracı olarak Kişiler Arası Problem Çözme Envanteri, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarz Ölçeği kullanılmıştır. Deneme grubuna 30 ders saatini kapsayan, 15 etkinlikten oluşan eğitim programı uygulanmıştır. Kontrol grubu ile herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Deneklerin ön test son test puan farklarının anlamlılığı Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, müzakere ve arabuluculuk eğitiminin, deneme grubunda yer alan öğrencilerin yapıcı problem çözme, ısrarcı-sebatkâr yaklaşım ve öfke kontrolünün artmasında anlamlı düzeyde etkisinin olduğunu göstermiştir. Buna karşın, sürekli öfke puanlarında anlamlı düzeyde etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak yorumlarda bulunulup, uygulamaya ve araştırmaya yönelik öneriler geliştirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Müzakere, Arabuluculuk eğitimi, Kişiler arası problem çözme, Öfke


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4816

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.