Öğretmenlerin Eğitim Felsefesi İnançları ile Öğretme-Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişki

Gökhan Baş

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin eğitim felsefesi inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu nedenle, yapılan çalışma “ilişkisel tarama modeli”nde bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; “Eğitim İnançları Ölçeği” (Yılmaz, Altınkurt ve Çokluk, 2011) ile “Öğretme-Öğrenme Anlayışları Ölçeği” (Chan ve Elliott, 2004) kullanılmıştır. Yapılan Pearson momentler çarpımı korelâsyon analizi sonucunda, öğretmenlerin eğitim felsefesi inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yapılan araştırmada, çağdaş eğitim felsefesi inançlarının yapılandırmacı öğretme-öğrenme anlayışıyla, geleneksel eğitim felsefesi inançlarının ise geleneksel öğretme-öğrenme anlayışı ile ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, yapılan regresyon analizi sonucunda ise, öğretmenlerin eğitim felsefesi inançlarının öğretme-öğrenme anlayışlarının anlamlı birer yordayıcısı olduğu anlaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim felsefesi inançları, Öğretme-öğrenme anlayışları, İlişkisel araştırma modeli, Öğretmenler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4811

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.