PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı Puanlarının Karar Ağacı Yöntemiyle Sınıflandırılması: Türkiye Örneklemi

Gökhan Aksu, Cem Oktay Güzeller

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, matematik okuryazarlığı bakımından başarılı ve başarısız öğrencileri derse ilişkin ilgi, tutum, motivasyon, algı, öz yeterlik,  kaygı ve çalışma disiplini değişkenlerine göre sınıflandırmak ve bu değişkenlerin sınıflandırmada etkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’deki Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programına (PISA) katılan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri 15 yaşındaki 1391 öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin analizinde karar ağacı uygulamalarından CHAID ve veri madenciliğinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde, SPSS ve WEKA programından yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre başarılı ve başarısız öğrencileri sınıflandırmada en önemli duyuşsal özelliklerin öz yeterlik algısı, derse ilişkin tutum ve çalışma disiplini olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca veri madenciliği yöntemlerinden J.48 karar ağacı yardımıyla elde edilen doğru sınıflama yüzdesinin CHAID analizi yöntemiyle elde edilen değere çok yakın olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuca göre CHAID analizinin veri madenciliğinde kullanılan karar ağacı yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak görülebileceği belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre matematik okuryazarlığında Türkiye örneklemi için özellikle öz yeterlik algısı, derse ilişkin tutum ve kaygı durumları ile çalışma disiplini konuları üzerinde durulması önerilmektedir. Bu alanlarda yapılacak düzenlemeler ile öğrencilerin başarı durumunun değişebileceği ve ülkemizin PISA sınavlarında daha üst sıralarda yer alacağı düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

CHAID, PISA, Matematik okuryazarlığı, Veri madenciliği, Karar ağacı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4766

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.