Barış Eğitimi Programının Öğrencilerin Şiddet Eğilimleri ve Sosyal Sorun Çözme Becerileri Üzerindeki Etkileri

Zekavet Topçu Kabasakal, Ali Serdar Sağkal, Abbas Türnüklü

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Barış Eğitimi Programı’nın dokuzuncu sınıf öğrencilerinin şiddet eğilimleri ve sosyal sorun çözme becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Araştırma, öntest-sontest-izleme kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, deney grubunda 46 (kız n=24, %52; erkek n=22, %48), kontrol grubunda 48 (kız n=24, %50; erkek n=24, %50) ve plasebo grubunda 48 (kız n=24, %50; erkek n=24, %50) olmak üzere toplam 142 öğrenci (kız n=72, %51; erkek n=70, %49) oluşturmuştur. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ülkemizin batı bölgesinde yer alan bir kentin merkezinde bulunan, çoğunlukla orta sosyo-ekonomik düzey ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü ve kişilerarası anlaşmazlık olaylarının sık yaşandığı Anadolu liselerinde yürütülmüştür. Katılımcıların yaşları 14 ile 16 (X= 14.70, ss= .53) arasında değişmiştir. Şiddet Eğilimi Ölçeği ve Gözden Geçirilmiş Sosyal Sorun Çözme Envanteri veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırma bulguları, deney grubunda yer alan öğrencilerin, kontrol ve plasebo gruplarında yer alan öğrencilere göre, şiddet eğilimlerinin anlamlı düzeyde azaldığını; sosyal sorun çözme becerilerinin ise anlamlı düzeyde arttığını göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Barış, Barış eğitimi, Şiddet eğilimi, Sosyal sorun çözme becerileri, Lise öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4704

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.