Türkiye’de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma

Esra Eret Orhan

ÖZ

Öğretmenler, toplumların ihtiyaç duyduğu eğitimin verilmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle yetkin öğretmenler yetiştirebilmek için öğretmenlerin aldıkları öğretmen eğitiminin içeriği ve kalitesi büyük önem taşımaktadır. Öğretmen eğitimine kabul alan adayların eğitimleri sırasında bir takım becerileri kazanmaları beklenir. Ayrıca öğretmen eğitiminin boyutlarının bu durumu her yönden destekleyecek etkililiğe sahip olması gerekmektedir. Bu nitel araştırma, öğretmen adaylarının bakış açılarına dayalı olarak Türkiye’deki öğretmen eğitimini öğrencilerin programa kabul edilmeleri, öğretmenlik becerilerini ve 21. yüzyıl becerilerini kazanma dereceleri ve aldıkları eğitimin boyutları (fakülte ortamı, program ve dersler, öğretmenlik uygulamaları, öğretim elemanları) açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak bireysel görüşme formu kullanılmıştır. Türkiye genelinden seçilen yedi eğitim fakültesinden 43 dördüncü sınıf öğretmen adayı ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen nitel veriler betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, öğretmen adaylarının öğretmenlik eğitimiyle ilgili bir takım problemler konusunda hem fikir olduklarını ortaya koymuştur. Adaylar, özellikle eğitim fakültelerine sadece sınavla öğrenci alınmasına, farklı koşullar altında öğretmenlik yapabilme ya da özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle çalışabilme gibi önemli bazı becerileri kazanmaya, öğretmenlik deneyimine ve bu deneyimin süresine ilişkin yetersizlikler olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen eğitimine yönelik problemlerin giderilmesi ve öğretmen eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öneriler çalışma sonunda sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen Eğitimi, Öğretmen Adayları, Öğretmenlik Becerileri, 21. Yüzyıl Becerileri, Nitel Araştırma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.4661

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.