Liderlik Uygulamaları Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

Mustafa Yavuz

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Kouzes & Posner (2003) tarafından geliştirilen Leadership Practices Inventory’nin Türkçeye uyarlanması olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2009- 2010 eğitim-öğretim yılında Konya/Türkiye’de görev yapan öğretmenler arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 436 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin 194’ü kadın ve 242’si erkektir. Öğretmenlerin mesleki kıdemi ortalaması 15 yıldır. Ölçeğin uyarlama sürecinde öncelikle Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Ardından ölçeğin geçerliğini sağlamak amacıyla, dilsel eşdeğerliği test edilmiş, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin güvenirliği ise, Cronbach α, Spearman Brown, Gutmann Split-Half teknikleri, Düzeltilmiş Madde-Toplam Korelasyonları ve %27’lik alt-üst grup farkına ilişkin t değerleri hesaplanarak sağlanmıştır. Bu işlemlerden sonra ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Liderlik uygulamaları ölçeği, geçerlik, güvenirlik, okul müdürü, öğretmen

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.