Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitimin Beş Yaş (60-72 Ay) Çocuklarının Görsel Algılarına Etkisinin İncelenmesi

Şermin Metin, Neriman Aral

ÖZ

Bu araştırmada, proje yaklaşımına dayalı eğitimin beş yaş (60-72 ay) çocuklarının görsel algı becerilerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ön test-son test-kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel desende gerçekleştirilen çalışmanın evreninin Kayseri il merkezinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anaokulları ve bu okullarda bulunan beş yaş (60-72 ay) grubu çocuklar oluşturmuştur. Çalışmada anaokulları arasından basit tesadüfî örnekleme yoluyla iki anaokulu ve bu anaokullarından seçilen birer sınıf ile gerçekleştirilmiştir. Bu sınıflarda bulunan 22 çocuk deney, 22 çocuk kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Kontrol grubundaki çocuklar normal eğitim programlarına devam ederken deney grubundaki çocuklarla her gün 3 saat olmak üzere 41gün süren üç proje çalışması yapılmıştır. Çalışmada veri toplam aracı olarak genel bilgi formu ve Colarusso ve Hammill (2003) tarafından geliştirilen ve Metin (2014) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3 (Motor-Free Visual Perception Test 3- MVPT-3 ) kullanılmıştır. Elde edilen veriler Kovaryans analizi (ANCOVA) ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda uygulanan proje yaklaşımına dayalı eğitimin deney grubu çocukların lehinde görsel algı beceri düzeylerinde anlamlı bir farkın olduğu (p<0,001), deney grubundaki çocukların son test ve kalıcılık testi puan ortalamaları arasında farklılığın anlamlı olmadığı (p>0,05) ve uygulanan eğitimin etkisinin devam ettiği saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Proje yaklaşımı, Proje yaklaşımına dayalı eğitim, Algı, Görsel algı, Motor beceriden bağımsız görsel algı testi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4594

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.